Ådalskolens vedtægter

Hjemsted og formål

§ 1

Ådalskolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Odense kommune. Skolen er oprettet i 1873. Skolens adresse er Brogårdsvej 75, 5260 Odense S, og den har CVR-nr. 62338911.

Skolen udbyder:

 • Grundskole med 1. – 9. klassetrin og børnehaveklasse
 • Skolefritidsordning herunder eventuel klubordning
 • Skolen kan ligeledes vælge at udbyde: Børnehave Vuggestue

§ 2

Skolens formål er at drive skole i henhold til den til enhver tid gældende friskolelov. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2. Skolens virksomhed udøves på grundlag af det Grundtvig-Koldske menneskesyn og skoletanker, hvor børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om skolens liv.

Stk. 3. Formålet og intentionerne er i øvrigt: Undervisningen skal udvikle elevens selvværd, ansvarlighed og samarbejdsevne med respekt for den enkeltes og andres personlighed. Undervisningen skal desuden give eleverne et fagligt niveau i de traditionelle fag, der giver den enkelte elev de bedste muligheder i det videregående skole- og uddannelsessystem. Eleverne skal bibringes færdigheder i såvel det boglige som i det praktisk/musiske, således at de opnår en livsduelighed og kan gå ud i livet med selverkendelse, åbne sanser og tro på egne evner og muligheder. Udover den daglige undervisning søger vi at indfri disse intentioner via skole-hjem-samarbejde, aktiviteter inden- og udenfor skoletiden, fortælling og morgensang. Derudover er Ådalskolen en karakterfri friskole fra 0. til og med 7. klassetrin. Eleverne i 9. klasse tilbydes at kunne gå til Folkeskolens afgangsprøve.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra forældre og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egen dækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, fx til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed eller forsørgerpligten over eleven. Skolen kan anse den, der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne.

Tilsyn

§ 5

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Skolen skal i øvrigt følge tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og de i henhold hertil udstedte bekendtgørelser.

Generalforsamling

§ 6

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse og afhændelse af fast ejendom bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, via e-mail eller skolens intranet til forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
  • Formandens beretning
  • Skoleleders beretning
  • Tilsynsførendes beretning
 3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen
 5. Valg af suppleanter i forældrekreds
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og kvinder.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 50 af forældrekredsens medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 8

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 19 og 20.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk.4. Skolen tilstræber at være en aktiv del af lokalsamfundet og skabe et fælles værdigrundlag til gavn for såvel skole som lokalsamfund. Personer udefra og som ikke er forældre til børn på skolen kan deltage i generalforsamlingen, men uden stemmeret.

Stk.5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om, at generalforsamlingen kun er for forældre og/eller lærere, ligesom bestyrelsen kan udelukke personer fra at deltage i generalforsamlingen.

Bestyrelsens sammensætning

§ 9

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges blandt forældrekredsen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen.

Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder første suppleant, og ved mere end et udtrædende medlem indtræder anden suppleant automatisk.

Stk. 5. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der er valgt.

§ 10

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.

Stk. 4. Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk. 3. Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne den pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 12

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte, samt eventuelle tilsynsførende.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.”. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 13

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og skolens vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og § 20.

Stk. 5. Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale. Bestyrelsen kan meddele skolens leder bemyndigelse til i et nærmere angivet omfang at ansætte og afskedige skolens lærere og andet fastansat personale, jf. § 17, stk. 3.

Stk. 6. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 7. Bestyrelsen skal omgående underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 14

Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte ved skolen har, efter anmodning, ret til at få indblik i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen, samt i revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Retten kan udstrækkes til også at omfatte en videre personkreds. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 15

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jf. § 7, stk. 1.

Skoleleder

§ 16

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2. Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse, herunder ansætte og afskedige fastansatte medarbejdere, jf. § 14, stk. 5.

Årsrapport

§ 17

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet inden den ordinære generalforsamling og senest den 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 18

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk. 4. Vedtægtsændringer, som Undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 19

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12, stk. 5.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling. Forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6. Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under FRISKOLERNE efter godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 20

Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.

Stk. 2. Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Undervisningsministeriet. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand, skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtægt samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.

Stk. 3. I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Det skal fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens § 19.


 

Således vedtaget på skolens ordinære generalforsamling den 19. august 2020 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober 2020 i henhold til vedtægternes § 18. Offentliggjort den 28. oktober 2020.

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser angives med maskinskrift og med oplysning om, hvem der er formand og eventuelt næstformand.